Skip to main content

Algemene voorwaarden Flavourite Wine B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op onze website www.flavouritewine.nl. Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u telefonisch, per post of per e-mail bij ons indienen.

Artikel 1 –      Identiteit van de ondernemer
Naam: Flavourite Wine B.V.
Handelsnaam: Flavourite Wine
Vestigingsadres: Schuilenburglaan 5a, 7604 BJ Almelo
Telefoonnummer: 06 535 295 44
E-mailadres: marleen@flavouritewine.nl
KvK-nummer: 73862797
BTW-identificatienummer: NL859690532B01

Artikel 2 –     Internetverkoop
Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. Flavourite Wine verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij een bestelling van alcoholische dranken, bevestigt de klant met het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt. De leeftijd wordt gecontroleerd bij aflevering.

Artikel 3 –     Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Flavourite Wine website waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Flavourite Wine. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Flavourite Wine, de op de Flavourite Wine website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 4 –     Prijs en verzendkosten
De prijzen zoals genoemd in het aanbod van producten zijn inclusief btw en inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten en andere heffingen. De op de Flavourite Wine website genoemde prijzen zijn bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten. Alle prijzen zijn per fles of per proefpakket en in euro’s. De prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten en exclusief eventuele cadeauverpakkingen.
Een overzicht van de actuele verzendkosten per artikelgroep kunt u altijd vinden via https://www.flavouritewine.nl/bezorgkosten-en-betaalmogelijkheden/

Artikel 5 –     Aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden wijnen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Flavourite Wine maakt gebruik van afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden wijnen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Indien de wijn en/of aanverwant product niet meer voorradig is dan wordt u telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. Flavourite Wine stelt u dan een alternatief voor.

Artikel 6 –     Betaling
De betaling geschiedt middels iDEAL, Creditcard of Maestro (via Mollie).

Artikel 7 –     Bezorging algemeen
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Flavourite Wine zal alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 tot 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 tot 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Na ontbinding conform het vorige lid zal Flavourite Wine het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De bezorging vindt plaats door Flavourite Wine zelf, via onze transporteur of per koeriersdienst.
De op de Flavourite Wine website aangegeven levertijden gelden als indicatie. Flavourite Wine streeft ernaar om binnen 2 tot uiterlijk 5 werkdagen te leveren.

Flavourite Wine is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.

Artikel 8 –     Breuk of vermissing
Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Flavourite Wine er zorg voor dat de ontbrekende wijnen zo spoedig mogelijk nageleverd worden. De nalevering kan alleen uitgevoerd worden als u bij Flavourite Wine Wijnen een melding maakt van breuk of een incomplete zending. U kunt de melding doorgeven via marleen@flavouritewine.nl.

Artikel 9 –     Ontbinding overeenkomst
Na ontvangst van de wijn en/of aanverwant product heeft u 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de wijn en/of aanverwant product te retourneren. De consument draagt hierbij zelf de directe kosten van de retourzending, tenzij binnen 30 dagen na levering blijkt dat de geleverde wijn en/of aanverwant product niet aan de overeenkomst beantwoordt en daarmee niet voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Binnen 7 dagen na de ontvangst van de retourzending wordt het betaalde bedrag door ons terugbetaald. Geopende bederfelijke waren (zoals wijnflessen) en gepersonaliseerde artikelen zijn uitgesloten van uw herroepingsrecht.

Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 10 –  Aansprakelijkheid
Flavourite Wine is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van Flavourite Wine aansprakelijk kan worden gesteld.
Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van onze website, kan Flavourite Wine  op geen enkele wijze instaan noch enig garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Flavourite Wine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Artikel 11 –   Kwaliteitsgarantie
De ondernemer staat er voor in dat de wijnen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 –   Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven in eigendom van Flavourite Wine tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Flavourite Wine heeft voldaan.

Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Artikel 13 – Persoonlijke gegevens
Bij bestelling worden uw persoonlijke gegevens opgenomen in ons klantenbestand. De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan van en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Hierbij hoort het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Flavourite Wine. Wij verstrekken geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Wilt u van ons geen relevante aanbiedingen ontvangen, dan kunt u dit bij ons aangeven. Dat kan per e-mail op marleen@flavouritewine.nl of door op de uitschrijflink te klikken die onderaan elke mailing staat.

Artikel 14 –   Rechtsgeschil
Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen Flavourite Wine en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

Artikel 15 –  Klachten
Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen: e-mail; marleen@flavouritewine.nl, telefonisch; op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur, 0653529544. Per e-mail kunt u binnen 24 uur een antwoord van ons verwachten.